logo Tom Hermans

BETONTRAPPEN TOM HERMANS

BETONTRAPPEN IN RUWE BEKISTING

BETONTRAPPEN IN GLADDE BEKISTING / GEPOLIERD

MAATWERK IN BETON | INTERIEURBETON

hib_logo

Verkoopsvoorwaarden

1.Ingeval van laattijdige betaling worden de factuurbedragen ten titel van forfaitaire schadevergoeding verhoogd met 20% met een minimum van 50,00 Euro. Deze vergoeding wordt beschouwd als strafbeding en is eisbaar zonder ingebrekestelling door enkel het feit van de niet-betaling van de rekening op haar vervaldag.

2. Het aanvaarden van deze factuur geldt als aanvaarden van onze verkoopsvoorwaarden.

3. De inningskosten en invorderingskosten vallen ten laste van de koper.

4. Indien de koper de bestelling vernietigd of de bestelde goederen niet aanvaard, zal de koper een schadevergoeding betalen van minimum 35% van het totale bedrag der bestelling.

5. De betaling van deze factuur is contant betaalbaar te Meer 30 dagen na datum factuur (tenzij anders vermeld op de factuur).

6. Bij niet naleving van het contract door de koper heeft de aannemer het recht het contract te verbreken.

7. De werken kunnen stilgelegd worden door de aannemer ingeval van niet-naleving van het contract door de koper.

8. De koper kan in geen geval het contract verbreken of wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de aannemer. Indien de werken tegen dagloon worden uitgevoerd, dienen elke 100 werkuren in afrekening te geschieden. In speciale gevallen en uitdrukkelijk op het verkoopcontract vermeld kan deze voorwaarde gewijzigd worden. Alle kap- en breekwerk valt ten laste van de koper. Indien deze door ons worden uitgevoerd, geschiedt dit tegen het uurloon van toepassing op de dag van de werken. Bij aanvang van de werken moet er 220 volt netspanning aanwezig zijn. Materialen (schoren, hout, … blijven ten allen tijde de eigendom van Betontrappen Tom Hermans bvba.

9. Klachten of bezwaren nopens de gedane levering of uitgevoerde werken dienen te worden gedaan, schriftelijk en aangetekend, binnen de 8 dagen na levering van de prestaties, om met geldigheid te kunnen worden onderzocht.

10. Bij betwisting om welke reden ook, is de enige aan weerskanten erkende en aanvaarde rechtbank die van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Bij een geschil waardoor het vredegerecht bevoegd is, wordt verwezen naar het vredegerecht van Antwerpen.

11. Indien beton door ons dient voorzien te worden, zal de klant na de pompwerken een plaats aanduiden waar de pomp geledigd en gereinigd kan worden. Alle kosten voor het verwijderen van het beton die zich na het pompen nog in de pomp bevindt, zijn ten laste van de klant.

12. Tijdens de duur van de werkzaamheden dient er een parkeerplaats voorzien te worden voor jeep + aanhangwagen. Als de trap ook door ons gevuld moet worden, dient er ook een parkeerplaats voorzien te worden voor de betonmixer. Eventuele boetes worden doorgefactureerd. De nodige vergunningen betreffende parkeerverbod/geluidsoverlast/burenhinder/… dienen door bouwheer/aannemer aangevraagd te worden. Dit is niet onze verantwoordelijkheid.

13. Indien het bekistingsmateriaal zwaar vervuild is door overmatig trillen / onzorgvuldig vullen, zal hiervoor een meerprijs aangerekend worden van 100,00 Euro excl. BTW

14. De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door Betontrappen Tom Hermans bvba verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding. De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan Betontrappen Tom Hermans bvba. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop Betontrappen Tom Hermans bvba persoonsgegevens verwerkt vindt u op www.bekistingwerken.be in ons algemeen beleid hieromtrent. Ze kunnen ook verwerkt worden direct marketing (alternatieve formulering: om u op de hoogte te houden van andere diensten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemingen. Indien de opdrachtgever dit niet willen volstaat het dit mee te delen op www.bekistingswerken.be.

Bel ons

Deze website gebruikt cookies. Als je verder gaat op deze website accepteert u de  Cookies

Scroll naar top